کاسه نمد

درجاهایی که شافت ازپوسته خارج می‌شود کاسه نمدها نصب میگردند.اگرفشاراتمسفر از فشار کاسه نمد بیشتر باشد از عبور هوا به داخل و اگر فشار پشت کاسه نمد بیشتر از فشار جو باشد ازنشت سیال یا بخار به بیرون جلوگیری می‌کند. بهترین نوع قابل استفاده برای پمپ یک رینگ فانوسی است که بداخل آن آب تزریق می‌شود. این تزریق آب یا از خروجی خود پمپ تأمین میشود یا اگر سیال پمپ غیر آب باشد از یک منبع مستقل آب را لوله کشی می‌کنند.اگر مایع آب بندی کننده دارای ذرات جامدی باشد که به غلاف‌های کاسه نمد آسیب برساند بهتر است که قبل از آن فیلتر قرار بگیرد.

JoomShaper